Tuesday, 16 December 2014

திருவெம்பாவை 

பாடல் 1

ஆதியும் அந்தமும்  இல்லா 
அரும்பெரும் சோதியை ,
யாம்  பாடக் கேட்டேயும் ,
வாள் தடங்கண்  மாதே !
வளருதியோ ,வன்செவியோ  நின் செவிதான் 

 மாதேவன்  வார் கழல்கள்  
வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய் 
வீதிவாய் கேட்டலுமே 
விம்மி விம்மி மெய்மறந்து 
போதார்  அமளியின் மேல்
நின்றும் புரண்டும் 
ஏதேனும்  ஆகாள் ! கிடந்தாள் !
என்னே என்னே !
ஈதே  என் தோழி , 
பரிசலோர்  எம்பாவாய் !§¾¡Æ¢Â÷: ÐÅì¸õ þÚ¾¢ þøÄ¡¾ «Ã¢Â ¦Àâ §º¡¾¢¨Â
¿¡í¸û À¡Î¸¢ý¦È¡õ. «¨¾ì §¸ðÎõ Å¡û §À¡ýÈ «Æ¸¢Â 
¸ñ¸¨Ç ¯¨¼Â ¿£ àí̸¢ýÈ¡§Â ! ¯ý ¸¡Ð¸û ¯½÷ÂüÚô
§À¡öÅ¢ð¼ÉÅ¡ ? ¦ÀÕó§¾ÅÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý «Æ¸¢Â ¸Æø¸¨Ç
Å¡úò¾¢Â Å¡úò¦¾¡Ä¢ Å£¾¢Â¢ý ÐÅì¸ò¾¢ø §¸ð¼ «ó¾ì ¸½ò¾¢§Ä§Â
Å¢õÁ¢ Å¢õÁ¢ ¦ÁöõÁÈóÐ ¾¡ý þÕìÌõ ÁÄ÷ ¿¢¨Èó¾ ÀÎ쨸¢§Ä§Â
¾ý¨É ÁÈóÐ ´Õò¾¢ ¸¢¼ì¸¢È¡û. «Åû ¾¢Èõ ¾¡ý ±ý§É ! 
þЧš ¯ýÛ¨¼Â ¾ý¨Á, ±õ §¾¡Æ¢ ?

தொடரும் ....
No comments:

Post a Comment